Wet- en regelgeving

Er zijn veel verschillende wetten waar mensen met een verstandelijke beperking mee te maken kunnen krijgen. We zetten de meest belangrijke hieronder voor u op een rij. 

Wet langdurige zorg (Wlz)
De meeste cliënten van De Trans ontvangen zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt zware, intensieve zorg voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met een psychische aandoening. Veelal betekent dit dat een cliënt bij De Trans komt wonen en van De Trans behandeling, verzorging en begeleiding krijgt. Maar Wlz-zorg kan soms ook thuis worden verstrekt.
Meer informatie over zorg vanuit de Wlz klik leest u op de pagina ‘Wet langdurige zorg’ op de website van de Rijksoverheid. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Als er geen opname in een instelling nodig is, maar wel ondersteuning en begeleiding in het dagelijks leven, dat kunt u die aanvragen bij de gemeente waar u woont. De gemeente verleent deze zorg op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt vanuit de Wmo bijvoorbeeld ondersteuning krijgen bij het zelfstandig wonen of begeleiding bij dagbesteding of werk.
Meer informatie over zorg vanuit de Wmo leest u op de pagina 'Wet maatschappelijke ondersteuning' op de website van de Rijksoverheid. 

Jeugdwet
Voor kinderen en jeugdigen met een beperking kan zorg worden aangevraagd vanuit de Jeugdwet. In die wet is geregeld dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. De Trans biedt vanuit de Jeugdwet bijvoorbeeld begeleiding en behandeling in Kinderdagcentrum De Vuurtoren in Emmen, maar ook begeleiding bij gezinnen thuis.
Meer informatie over zorg vanuit de Jeugdwet leest u op de pagina 'Jeugdhulp bij gemeenten 'op de website van de Rijksoverheid.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Mogelijk kunt u er voor kiezen om zelf uw zorg bij De Trans in te kopen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). In de Wlz, Wmo en Jeugdwet is een PGB mogelijk als u aan de voorwaarden daarvoor voldoet.
Meer informatie over zorg inkopen met een PGB leest u op de pagina 'Persoonsgebonden budget' op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Trans heeft een Wkkgz-klachtenregeling
Meer informatie over wat er in de Wkkgz is geregeld leest u op de pagina 'Wkkgz' op de website van de Rijksoverheid. 

Wet zorg en dwang (Wzd)
Meestal kiezen cliënten vrijwillig voor zorgverlening vanuit de Wlz of Wmo. De cliënt (of zijn of haar vertegenwoordiger) geeft dan toestemming voor de noodzakelijk behandeling, begeleiding en verzorging. Maar het kan ook zijn dat de cliënt geen toestemming geeft of zich tegen de uitvoering van de zorg verzet. Dan kan er geen zorg worden verleend. Alleen als het echt niet anders kan, mogen zorgverleners de noodzakelijke zorg ook zonder toestemming van de cliënt verlenen. Dan moet er wel aan strikte voorwaarden zijn voldaan. Die staan in de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd regelt de rechten van de cliënt bij onvrijwillige zorg.
Meer informatie over de Wzd leest u op de pagina 'Over de Wet zorg en dwang' op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Cliënten van De Trans die te maken krijgen met onvrijwillige zorg kunnen met al hun vragen of klachten daarover terecht bij de Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) Wzd van De Trans

Lees onze 'analyse onvrijwillige zorg' op deze pagina.

Financiering en eigen bijdrage
De zorg en ondersteuning die De Trans verleent, wordt gefinancierd vanuit één van de hiervoor genoemde wetten (Wlz, Wmo en Jeugdwet).

  • Voor zorg vanuit de Wlz wordt dat geregeld door het zorgkantoor in de regio waar de zorg gegeven wordt. Daar is een indicatie voor nodig afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg. Zie voor meer informatie de website van Zorgkantoor Drenthe of Zorgkantoor Groningen.
  • Voor zorg op grond van de Wmo en Jeugdwet wordt de indicatie afgegeven door de gemeente waar u woont. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw gemeente.
  • Als u gebruik maakt van zorg of ondersteuning op grond van de Wlz, Wmo of Jeugdwet, moet u een eigen bijdrage betalen. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.