Problemen, klachten of tips melden

Overal waar mensen met elkaar omgaan, gaat weleens iets mis. Hoe vervelend wij het ook vinden, het kan ook bij De Trans gebeuren dat er zich een probleem voordoet of dat u een klacht heeft. Wij vinden het belangrijk om uw gevoelens van onvrede, klachten en opmerkingen te horen. Zo kunnen wij leren van uw ervaringen en onze zorg en dienstverlening verbeteren. Hieronder beschrijven wij waar u met uw klacht terecht kunt. 

  • Wij hebben een schema gemaakt, waarin u snel kunt zien wat te doen bij een klacht. Ook staan in dit schema tips voor het voeren van een gesprek over een klacht.
  • In onze klachtenregeling staat uitgebreid beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe deze dan behandeld wordt.

Direct bespreken met de betrokkene(n)
Het direct bespreken van uw gevoelens van ontevredenheid met de betrokkene(n) is de beste en kortste weg. U geeft de ander dan de gelegenheid om samen met u een goede oplossing te vinden. 

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Wilt u liever niet zelf in gesprek met de betrokken medewerkers of verliep dit gesprek niet naar uw wens? Dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hij helpt u om de meest geschikte weg te vinden voor de behandeling van uw klacht. Bovendien kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht voor een onpartijdige bemiddeling. Ook als een cliënt het moeilijk vindt om over zijn klacht met medewerkers te spreken, kan hij de klachtenfunctionaris vragen hem daarbij te helpen. De klachtenfunctionaris helpt hem dan om zijn klacht te verwoorden en naar voren te brengen. Wanneer nodig bemiddelt hij tussen de cliënt en de betrokken medewerkers.

Contactgegevens klachtenfunctionaris 
Willeke Dijkstra, 06 – 2359 5639
Klachtenfunctionaris@detrans.nl

Klachtencommissie 
Het kan gebeuren dat de klachtenfunctionaris uw onvrede niet kan wegnemen. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van De Trans. Deze commissie onderzoekt uw klacht en brengt daarover advies uit aan de directie van De Trans. Waar nodig kan de klachtencommissie een hoorzitting organiseren.

Contactgegevens klachtencommissie 
U kunt de klachtencommissie een brief sturen. Het adres is: 
De Trans
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 900
7940 KE Meppel

Geschillencommissie 
Als u geen vertrouwen heeft in de behandeling van uw klacht of het niet eens bent met de manier waarop dat gebeurt, kunt u ervoor kiezen om naar de geschillencommissie te gaan. Hieraan zijn kosten verbonden. De geschillencommissie neemt uw klacht alleen in behandeling als u uw klacht eerder al hebt ingediend bij De Trans. Meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Cliëntenvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg
Als cliënt en/of vertegenwoordiger hebt u recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Cvp-Wzd).

De Cvp-Wzd voor De Trans is Frank Andriesse. Hij is onafhankelijk en ondersteunt u partijdig bij onvrede over de kwaliteit van onvrijwillige zorg, opname of verblijf. Hij luistert, helpt bij het helder krijgen van het probleem en informeert u over uw mogelijkheden om het op te lossen. Hij werkt vertrouwelijk, maar indien u dat wenst, ondersteunt hij u ook bij gesprekken. Hij staat naast de cliënt.

Contactgegevens Cvp-Wzd De Trans
Cvp-Wzd Frank Andriesse is bereikbaar per e-mail FrankAndriesse@quasir.nl of per telefoon 06-82531676 (website van Quasir, algemeen nummer 085 - 4874012) 

Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)
Voor de behandeling van klachten over onvrijwillige zorg is De Trans aangesloten bij de Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Meer informatie hierover vindt u op de website van de KCOZ. U kunt ook met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (zie hierboven) bespreken of, en hoe, u met uw klacht bij de KCOZ terecht kunt.

Onafhankelijke cliëntondersteuner
Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), kan hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Menzis en Zilveren Kruis hebben informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning op hun websites staan.

Wmo en Jeugdwet
Als u bij De Trans in zorg bent op grond van de Wmo of Jeugdwet, dan kunt u met een vraag of klacht contact opnemen met de gemeente waarin u woont.

Tips en suggesties
Heeft u tips of suggesties voor onze zorg en dienstverlening? Dan kunt u daarvoor uiteraard terecht bij een leidinggevende van de locatie of de cliëntenraad. U kunt ook mailen of bellen met ons Cliëntservicebureau via clientservicebureau@detrans.nl of telefoonnummer 0592 - 24 76 12.